คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตรและการนำไปใช้
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาตร (ข้อ 5, 6)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาตร (ข้อ 5, 6)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาตร (ข้อ 6)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาตร (ข้อ 7)