คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรไปใช้
หน่วยวัดปริมาตร และการนำไปใช้
หน่วยวัดปริมาตร และการนำไปใช้
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และการนำไปใช้
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และการนำไปใช้ (ต่อ)