คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรไปใช้
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ พื้นที่ผิวและปริมาตร ข้อ 1
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ พื้นที่ผิวและปริมาตร ข้อ 1
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ พื้นที่ผิวและปริมาตร ข้อ 2
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ พื้นที่ผิวและปริมาตร ข้อ 3