คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดของคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดของคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก
การเขียนกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
การวิเคราะห์คู่อันดับใดๆ ที่สอดคล้องกับกราฟ