คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเขียนกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเขียนกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ในรูปทั่วไป Ax + By + C = 0
การระบุค่า A, B และ C ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
การระบุค่า A, B และ C ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ต่อ)