คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
การเขียนสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจากรูป Ax+By+C=0 เป็น y=ax+b
การเขียนสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจากรูป Ax+By+C=0 เป็น y=ax+b
แบบฝึกหัด การเขียนสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในรูป y=ax+b