คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ ลักษณะสำคัญบางประการของกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ทบทวนการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ทบทวนการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
กราฟของสมการ y = ค่าคงตัว
กราฟของสมการ x = ค่าคงตัว
กราฟที่มีค่าความชัน (a) เท่ากัน