คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ ลักษณะสำคัญบางประการของกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เกริ่นนำ การเขียนกราฟสมการเชิงเส้นที่ตัดกัน
เกริ่นนำ การเขียนกราฟสมการเชิงเส้นที่ตัดกัน
จุดตัดของ กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จำนวนสองสมการบนแกนคู่เดียวกัน
จุดตัดของ กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จำนวนสองสมการบนแกนคู่เดียวกัน (ต่อ)
แบบฝึกหัด จุดตัดกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จำนวนสองสมการบนแกนคู่เดียวกัน (ต่อ)