คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ ลักษณะสำคัญบางประการของกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
การวิเคราะห์กราฟจากสมการรูปทั่วไป Ax + By +C = 0
การวิเคราะห์กราฟจากสมการรูปทั่วไป Ax + By +C = 0
วิเคราะห์ค่า a และ b ในสมการเชิงเส้นสองตัวแปร y=ax+b เมื่อ a>0, a<0, b>0, b<0
วิเคราะห์กราฟของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร y=ax+b เมื่อ a1=a2, b1=b2
แบบฝึกหัด พิจารณากราฟคู่ใดขนานกัน