คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ กราฟกับการนำไปใช้
แบบฝึกหัด การอ่านค่าของปริมาณที่ต้องการอย่างคร่าวๆ จากกราฟ 1
แบบฝึกหัด การอ่านค่าของปริมาณที่ต้องการอย่างคร่าวๆ จากกราฟ 1
แบบฝึกหัด การอ่านค่าของปริมาณที่ต้องการอย่างคร่าวๆ จากกราฟ 2
แบบฝึกหัด การอ่านค่าของปริมาณที่ต้องการอย่างคร่าวๆ จากกราฟ 3