คณิตศาสตร์ ค33101
กราฟ กราฟกับการนำไปใช้
เกริ่นนำเรื่อง อ่านและแปลความหมายของ กราฟความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
เกริ่นนำเรื่อง อ่านและแปลความหมายของ กราฟความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
อ่านและแปลความหมายค่าของ ปริมาณที่ต้องการจากกราฟ ของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง
อ่านและแปลความหมายค่าของ ปริมาณที่ต้องการจากกราฟ ที่เปลี่ยนค่าไปตามเวลา