ภาษาไทย ท33101
คำไทยแท้-คำที่มาจากภาษาอื่น/ คำสมาส/ การเขียนสะกดคำ/ คำซ้อนและสำนวนไทย การพิจารณาคำซ้อนและสำนวนไทย
ทบทวนบทเรียน และอธิบายเรื่องการพิจารณาคำซ้อน
ทบทวนบทเรียน และอธิบายเรื่องการพิจารณาคำซ้อน
ปฏิบัติกิจกรรม ชวนคิดพินิจสำนวนไทย
สำนวนไทย-คำอธิบาย และบอกความหมาย