คณิตศาสตร์ ค33101
ระบบสมการเชิงเส้น กราฟและลักษณะคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เกริ่นนำเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เกริ่นนำเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
การวิเคราะห์คำตอบของระบบสมการที่กำหนดให้ (มีคำตอบเดียว, หลายคำตอบ, ไม่มีคำตอบ)
แบบฝึกหัด การวิเคราะห์คำตอบของ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กราฟ