คณิตศาสตร์ ค33101
ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และเขียนกราฟ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และเขียนกราฟ
การเขียนกราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยหาจุดตัดแกน x, แกน y
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยทำสัมประสิทธิ์ของ x หรือ y ให้เท่ากัน
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยวิเคราะห์จากกราฟ