คณิตศาสตร์ ค33101
ความคล้าย รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
นิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน
นิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน
ตัวอย่างการวิเคราะห์รูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน
รูปหลายเหลี่ยมที่ไม่คล้ายกัน และการสร้างรูปเหมือน (ขนาดจำลอง)
แบบฝึกหัดเรื่อง ความคล้ายของรูปเรขาคณิต