คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เข้าเรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เข้าเรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ของอสมการ
ตัวอย่าง การเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ของอสมการ
สรุปเรื่อง อสมการ