คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
คำตอบของอสมการ
คำตอบของอสมการ
ตัวอย่าง คำตอบของอสมการ (ตย. 1)
ตัวอย่าง คำตอบของอสมการ (ตย. 2-4)