คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
กราฟแสดงคำตอบของอสมการ (ตย. 1)
กราฟแสดงคำตอบของอสมการ (ตย. 1)
กราฟแสดงคำตอบของอสมการ (ตย. 2-3)
กราฟแสดงคำตอบของอสมการ (ตย. 4-6)