คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบฝึกหัด เขียนประโยคสัญลักษณ์ ของอสมการ (ข้อ 1-7)
แบบฝึกหัด เขียนประโยคสัญลักษณ์ ของอสมการ (ข้อ 1-7)
แบบฝึกหัด เขียนกราฟแสดงคำตอบ ของอสมการ (ข้อ 1-5)
แบบฝึกหัด กราฟแสดงคำตอบของอสมการ (ข้อ 1-6)