คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การหาคำตอบอสมการ และสมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน
การหาคำตอบอสมการ และสมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน
ตัวอย่าง การหาคำตอบอสมการ โดยใช้สมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน
สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน