คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การคูณและการหารอสมการ ด้วยจำนวนลบ
การคูณและการหารอสมการ ด้วยจำนวนลบ
ตัวอย่าง การแก้อสมการ โดยใช้สมบัติต่างๆ
การแก้อสมการ ที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากัน