คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 2.2)
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 2.2)
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 2.3)
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 2.4)
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 2.6)