คณิตศาสตร์ ค33101
อสมการ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 1)
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 1)
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 2)
เฉลยแบบฝึกหัด อสมการ (ข้อ 3)