คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
เหตุการณ์คืออะไร
เหตุการณ์คืออะไร
ตัวอย่าง เหตุการณ์ (ตย.1)
ตัวอย่าง เหตุการณ์ (ตย.2)