คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
ตัวอย่าง เหตุการณ์ (ตย. 3.1)
ตัวอย่าง เหตุการณ์ (ตย. 3.1)
ตัวอย่าง เหตุการณ์ (ตย. 3.2)
ตัวอย่าง เหตุการณ์ (ตย. 3.3)