คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
แบบฝึกหัด เหตุการณ์ (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด เหตุการณ์ (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด เหตุการณ์ (ข้อ 2)
แบบฝึกหัด เหตุการณ์ (ข้อ 3, 4)