คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
สูตร การหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์
สูตร การหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์
ความน่าจะเป็นเป็นตัวเลข มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็นของ การทอดลูกเต๋า
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็นของ การทอดลูกเต๋า (ต่อ)