คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็น (ตย. 1 หยิบลูกบอล)
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็น (ตย. 1 หยิบลูกบอล)
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็น (ตย. 2 หยิบไพ่)
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็น (ตย. 3 หยิบไพ่)