คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
แบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (บฝ. 1 ทอดลูกเต๋า)
แบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (บฝ. 1 ทอดลูกเต๋า)
แบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (บฝ. 2 หยิบลูกบอล)
แบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (บฝ. 2 หยิบลูกบอล ต่อ)