คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
เฉลยแบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (ข้อ 3)
เฉลยแบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (ข้อ 3)
เฉลยแบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (ข้อ 3 ต่อ)
เฉลยแบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (ข้อ 4)