คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
ความน่าจะเป็น ผลตอบแทนของการเกิดเหตุการณ์ และค่าคาดหมาย
ความน่าจะเป็น ผลตอบแทนของการเกิดเหตุการณ์ และค่าคาดหมาย
ตัวอย่าง การหาค่าคาดหมายของ การพนันโยนเหรียญ (ความน่าจะเป็น, ผลตอบแทน)
ตัวอย่าง การหาค่าคาดหมายของ การพนันโยนเหรียญ (ค่าคาดหมาย)