คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
หวยทอง มีลักษณะอย่างไร
หวยทอง มีลักษณะอย่างไร
ตัวอย่าง ค่าคาดหมายของ การซื้อหวยทอง (ตย. 1)
ตัวอย่าง ค่าคาดหมายของ การซื้อหวยทอง (ตย. 2)
ตัวอย่าง ค่าคาดหมายของ การซื้อหวยทอง (ตย. 3)