คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
การนำทฤษฎีความน่าจะเป็น มาใช้ในวิทยาศาสตร์ ด้านพันธุศาสตร์
การนำทฤษฎีความน่าจะเป็น มาใช้ในวิทยาศาสตร์ ด้านพันธุศาสตร์
ตัวอย่าง การขยายพันธุ์ลีลาวดี
ตัวอย่าง ความน่าจะเป็นของ การขยายพันธุ์ลีลาวดี (ข้อ 1-5)