คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ความหมายสถิติ และตัวอย่างข้อมูลแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟเส้น
ความหมายสถิติ และตัวอย่างข้อมูลแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟเส้น
ความหมายสถิติ (ต่อ)
ความหมายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
แหล่งที่มาข้อมูล (ข้อมูลปฐมภูมิ, ข้อมูลทุติยภูมิ) และแบบฝึกหัด