คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล เช่น ข้อความ ตาราง กราฟ
การนำเสนอข้อมูล เช่น ข้อความ ตาราง กราฟ
การนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ เช่น กราฟรูปภาพ กราฟแท่ง กราฟเส้น
การนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ เช่น กราฟวงกลม แผนที่สถิติ