คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลแบบตาราง
การนำเสนอข้อมูลแบบตาราง
ตัวอย่าง การศึกษาข้อมูลจากตาราง (ตย. 1)
ตัวอย่าง การศึกษาข้อมูลจากตาราง (ตย. 2)