คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่ง และตัวอย่าง 1
การนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่ง และตัวอย่าง 1
ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่ง (ตย. 2)
ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่ง (ตย. 3)