คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล โดยใช้แผนภูมิวงกลม และตัวอย่าง
การนำเสนอข้อมูล โดยใช้แผนภูมิวงกลม และตัวอย่าง
ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูล โดยใช้แผนภูมิวงกลม
การนำเสนอข้อมูลแบบกราฟเส้น และตัวอย่าง
ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูลแบบกราฟเส้น