คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และฮิสโทแกรม
การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจกแจงความถี่
การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจกแจงความถี่
การสร้างตารางแจกแจงความถี่ วิธี 1 แจกแจงความถี่ข้อมูล เฉพาะตัวเลข
การสร้างตารางแจกแจงความถี่ วิธี 2 แจกแจงความถี่ข้อมูล เป็นช่วงคะแนน (อันตรภาคชั้น)