คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และฮิสโทแกรม
การแจกแจงความถี่ / อันตรภาคชั้น / วิธีการจัดทำตารางความถี่
การแจกแจงความถี่ / อันตรภาคชั้น / วิธีการจัดทำตารางความถี่
ตัวอย่าง การจัดทำตารางแจกแจงความถี่