คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และฮิสโทแกรม
เฉลยการบ้าน การสร้างตารางแจกแจงความถี่
เฉลยการบ้าน การสร้างตารางแจกแจงความถี่
วิธีการหาขีดจำกัดล่าง - ขีดจำกัดบน ของชั้นแรก
ตัวอย่าง การสร้างตารางแจกแจงความถี่