คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และฮิสโทแกรม
แบบฝึกหัด การสร้างตารางแจกแจงความถี่
แบบฝึกหัด การสร้างตารางแจกแจงความถี่
ฮิสโทแกรม และตัวอย่างการเขียนฮิสโทแกรม