คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และฮิสโทแกรม
แบบฝึกหัด ตอบคำถามจากฮิสโทแกรม
แบบฝึกหัด ตอบคำถามจากฮิสโทแกรม
รูปหลายเหลี่ยมความถี่ ของกราฟฮิสโทแกรม
ตัวอย่าง สร้างฮิสโทแกรม และรูปหลายเหลี่ยมความถี่
ตัวอย่าง การเขียนรูปหลายเหลี่ยมความถี่ ของฮิสโทแกรม