คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่ากลางของข้อมูล - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ตย. 1, 2)
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ตย. 3)
แบบฝึกหัด การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (บฝ. 1, 2)