คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ความถี่สะสม
ความถี่สะสม
การหามัธยฐาน จากตารางแจกแจงความถี่ และตัวอย่าง
ตัวอย่าง การหามัธยฐาน จากตารางแจกแจงความถี่ (ข้อ 2)
ตัวอย่าง การหามัธยฐาน จากตารางแจกแจงความถี่ (ข้อ 3-6)