คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ฐานนิยมของข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ และตัวอย่าง
ฐานนิยมของข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ และตัวอย่าง
ฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และตัวอย่าง
ตัวอย่าง ฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ (3 ข้อ)