คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
การกระจายของข้อมูล / ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย / ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
การกระจายของข้อมูล / ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย / ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ตัวอย่าง การกระจายข้อมูล พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เส้นโค้งปกติ ความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิติ