คณิตศาสตร์ ค33101
สถิติ การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ความสัมพันธ์ของเส้นโค้งปกติ - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต - ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ความสัมพันธ์ของเส้นโค้งปกติ - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต - ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ตัวอย่าง 1 ความสัมพันธ์ของเส้นโค้งปกติ - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต - ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ตัวอย่าง 2 ความสัมพันธ์ของเส้นโค้งปกติ - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต - ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน