คณิตศาสตร์ ค33101
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง กี่ตัวกันแน่ - วิธีที่ 1 ลองผิดลองถูก (ตย.1)
ตัวอย่าง กี่ตัวกันแน่ - วิธีที่ 1 ลองผิดลองถูก (ตย.1)
ตัวอย่าง กี่ตัวกันแน่ - วิธีที่ 2 แก้สมการ (ตย.1)
ตัวอย่าง กี่ตัวกันแน่ - วิธีที่ 2 แก้สมการ (ตย.2)