คณิตศาสตร์ ค33101
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การหาค่าประมาณของรากที่สอง โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข (วิธียุคลิด)
การหาค่าประมาณของรากที่สอง โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข (วิธียุคลิด)
ตัวอย่าง หาค่าประมาณของรากที่สอง โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข (วิธียุคลิด)
การหาพื้นที่ใต้กราฟ (ตอนที่ 1)
การหาพื้นที่ใต้กราฟ (ตอนที่ 2)